सूचना तथा समाचारजिल्ला दररेट

आ.व. २०७३-७४ को जिल्ला दररेट
आन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न

जिल्ला विकास समितिको आ.व. २०७२/०७३ को अन्तिम लेखा परीक्षण सम्पन्न भयो ।
आ.व.२०७३-७४को जिल्ला दररेट

आ.व.२०७३-७४को जिल्ला दररेटSkip to toolbar