सूचना तथा समाचार


पूर्व योजना तर्जुमा गोष्टि २०७२ भाद्र १८ को निर्णय

ddc_pre_planपूर्व योजना तर्जुमा गोष्टि २०७२ भाद्र १८ गतेको निर्णयवार्षिक समिक्षा २०७१।०७२

आ.व. २०७१।०७२ को वार्षिक समिक्षावार्षिक खरिद योजना आ.व. २०७२।०७३

आ.व. २०७२।०७३ को वार्षिक खरिद योजनाखरिद योजनाSkip to toolbar